f     

Ecclesiastes 12:1-3; Romans 8:26-39; Matthew 13:31-52